กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลงคือ การบำรุง ส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา และเพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมศีลธรรมอันดีงามแก่เยาวชน และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด


กิจกรรมของมูลนิธิฯ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้


1. ทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง คือการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้เรียนได้จนถึงชั้นสูงสุด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ


1.1 ทุนการศึกษาทั่วไป สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เรียนได้ ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์


1.2 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ถึงอุดมศึกษา ต่อเนื่องทุกปีจนจบระดับการศึกษาที่นักเรียนต้องการสูงสุดในระดับปริญญาตรี


1.3 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับช่วงชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา ลักษณะทุนเช่นเดียวกับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง แต่จะมีการประเมินผลนักเรียนเมื่อจบการเรียนแต่ละช่วงชั้นข้อมูลโดยละเอียดของทุนการศึกษา2. โครงการวัดเกิดเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน
จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 ปีเว้นปี และเขต 2 ทุกปี มอบให้ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของประธานกรรมการมูลนิธิฯ3. โครงการสานใจข่ายใยหนังสือ
เป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 ร่วมกับบริษัท เอพินา อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด ผ่านมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง จัดหาหนังสือใส่กล่องหมุนเวียนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ข้อมูลโดยละเอียดของโครงการสานใจข่ายใยหนังสือ4. โครงการอาสา (R SA)
เป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 ร่วมกับบริษัท เอพินา อุตสาหกรรม จำกัด ผ่านมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง สนับสนุนด้านการเงินให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจัดทำโครงการอาสา เช่นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, พี่ช่วยน้อง หรือโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ5. โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม
เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมไทย โดยเป็นการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีข้อมูลโดยละเอียดของโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม6. โครงการจัดหาทุนการศึกษา
เป็นโครงการที่จัดร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชนในการระดมทุนหาเงินเข้ากองทุนของมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ เช่นคอนเสิร์ต โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญและเพลิดเพลินไปกับศิลปิน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจนข้อมูลโดยละเอียดของโครงการจัดหาทุนการศึกษา