กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

จากอดีตจนปัจจุบัน มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลงได้อยู่ภายในการบริหารจัดการของประธาน และคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีใจช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ เพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดทุกคน และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งให้การยอมรับด้วยดีตลอดมา


ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


1. นายสำเนา ภิบาลญาติ พ.ศ. 2524 - 2529
2. นายสิน กุมภะ พ.ศ. 2529 - 2531
3. นายวิโรจน์ กังสวนิช พ.ศ. 2531 - 2552
4. นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการที่ปรึกษา


1. นายอำเภอแกลง
2. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1
3. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2
4. นายเสริมศักดิ์ การุญ
5. นายปรีชัย ชุ่มบุญยืนยง
6. นายคมกฤษฏ ศุภเวชพงศ์
7. นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
8. นายสมชาย จุติกิติเดชา


มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง ในปัจจุบัน มีนายวิทิต ลาวัณย์เสถียร เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ รวม 25 ท่านดังนี้


1. นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานกรรมการฯ
2. นายสมเกียรติ อภิญญาชน รองประธานกรรมการฯ
3. นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล รองประธานกรรมการฯ
4. นายสมศักดิ์ หิริโอตัปปะ รองประธานกรรมการฯ
5. นายวิโรจน์ กังสวนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสิน กุมภะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายอารมณ์ มุกดาสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายธงชัย มัญชุนากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสมบูรณ์ ปาลสุทธิ์ เลขานุการ
10. นายสมนึก คงเจริญ เหรัญญิก
11. นายประวิทย์ แม่นหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางอิสรีย์ ปานงาม ผู้ช่วยเลขานุการ
13. ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวิตรี ลาวัณย์เสถียร ผู้ช่วยเหรัญญิก
15. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ กรรมการ
16. นายนพรัตน์ เอื้อตระกูล กรรมการ
17. นายสมศักดิ์ อัชรีวงค์ไพศาล กรรมการ
18. นายสมเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย กรรมการ
19. นายประยูร เจริญชนม์ กรรมการ
20. ดร.พีระ รัตนวิจิตร กรรมการ
21. นายประเทือง ไกรเพชร กรรมการ
22. นายสมชาย จริยเจริญ กรรมการ
23. นายอุกฤติ กังสวนิช กรรมการ
24. นายทินกร ลาวัณย์เสถียร กรรมการ
25. นายอุทิศ เข็มทอง กรรมการ

และมูลนิธิฯ ยังมีคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งตามกิจกรรมหรือโครงการของมูลนิธิฯ ตามความเหมาะสมอีกจำนวนหนึ่ง