กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “วิถีชีวิตหยั่งรู้ สู่เยาวชนระยอง”


มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาระยองเขต 1-2 และโรงเรียนในสังกัด สพม. 18 (จังหวัดระยอง) โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดทำโครงการเข้าค่ายคุณธรรมของมูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2557 ณ ค่ายภูเวียนรีสอร์ท อ. เขาชะเมา จ. ระยอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนของมูลนิธิฯ ระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – อุดมศึกษา ได้มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นคนไทยที่มีภาวะผู้นำมีจิตอาสา รู้จักคิดเป็นทำเป็นไม่เอาเปรียบผู้อื่น เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ วิถีชีวิตหยั่งรู้ สู่เยาวชนระยองดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์


- กำหนดการอยู่ค่ายวันที่ 7-9 มีนาคม 2557

- แผนที่เดินทางไปยังภูเวียนรีสอร์ท อ. เขาชะเมา

- รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาเข้าค่าย


การเข้าค่ายอบรมในครั้งนี้นักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมีอาจารย์ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาการอยู่ค่ายพร้อมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงจากมูลนิธิฯ ดูและสวัสดิภาพและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง