กำหนดการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | คอนเสิร์ตการกุศล "งานธารน้ำใจให้ชีวิต" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ |

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทีได้สิทธิ์รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ


ทุนการศึกษา


ทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง มีทั้งหมด 3 ประเภท และแต่ละประเภทมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังนี้1. ทุนการศึกษาแบบทุนทั่วไป


สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และยากจน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ปีละประมาณ 40 - 250 ทุน ระดับประถมศึกษาทุนละ 500 - 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 800 - 1,500 บาท ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 3,014,604 บาท โดยในปัจจุบันจัดให้เฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และเขต 2 ทุนละ 2,000 บาท


หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนการศึกษาคือการคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 300 คนจะได้รับจำนวน 1 ทุน และมากกว่า 300 คนจะได้รับจำนวน 2 ทุน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจะได้ปีละประมาณ 200 ทุนทุกปี
2. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง


สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี และยากจน เป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนทุกปี โดยมอบทุนในลักษณะมีผู้อุปการะทุกราย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนจะได้รับทุนปีละ 4,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ปีละ 6,000 บาท และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ ปวส. ปีละ 12,000 บาท ซึ่งมีผู้จบปริญญาตรีจากทุนลักษณะไปแล้ว 22 ราย ระดับ ปวส. 6 ราย และ ปวช. 2 ราย


หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนการศึกษาเป็นไปตามการคัดเลือกของคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นหนังสือขอตามระเบียบของมูลนิธิฯ ผ่านหัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนสังกัด3. ทุนการศึกษาแบบส่งเสริมการศึกษาระดับช่วงชั้น


สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี และยากจน เป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนทุกปี แต่จะมีการประเมินผลนักเรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) นักเรียนจะได้รับทุนปีละ 3,000 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนจะได้รับทุนปีละ 4,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ปีละ 6,000 บาท และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ ปวส. ปีละ 12,000 บาท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปีนั้นสามารถจัดทุนให้แก่นักเรียนได้ทั้งหมด 233 ทุน


หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนการศึกษาเป็นไปตามการคัดเลือกของคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นหนังสือขอตามระเบียบของมูลนิธิฯ ผ่านหัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนสังกัด
ปัจจุบันมีทุนการศึกษาปีละประมาณ 600 ทุน ต้องจ่ายเงินปีละประมาณ 3,000,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ มูลนิธิฯ ต้องการให้นักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดระยองได้มีโอกาสศึกษาต่อและมีอาชีพที่มั่นคงทุกคน